Module Cảm Biến Gia Tốc GY-521 MPU-6050 6DOF

49.000 

  • Chip: MPU-6050 ( 16bit ADC, 16bit data out )
  • Giá trị Gyroscapes trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
  • Giá trị Acceleration trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g
  • Giao tiếp: I2C
  • Nguồn sử dụng: 3V – 5V (DC)
Danh mục: